Disclaimer

De website AllergieSupport.nl is onderdeel van ALK Abelló BV, Transistorstraat 25, 1322 CK Almere. Deze disclaimer is van toepassing op toegang tot de website, voor elk gebruik van de website en de inhoud ervan. ALK behoudt zich het recht voor om alle inhoud van deze website te wijzigen, vervangen of wissen en om toegang te beperken of de distributie van deze website op elk moment stop te zetten naar haar eigen goeddunken en zonder mededeling vooraf.

 

Informatie en aansprakelijkheid

 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door AllergieSupport.nl. Gebruik van informatie geschiedt echter op eigen risico. Wanneer medische inzichten en richtlijnen veranderen, zal ook de informatie op de website anders worden. De inhoud van deze site zal daarom periodiek geüpdated worden. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. De door ons verstrekte informatie kan het medisch advies van een arts of verpleegkundige nooit vervangen. De verantwoordelijkheid voor de beslissingen die u neemt op basis van de verstrekte informatie ligt altijd bij u. Raadpleeg bij (een vermoeden van) medische problemen altijd uw arts of apotheker. AllergieSupport.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie. AllergieSupport.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet afl evering of vertraging bij de afl evering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur / apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

 

Links met andere websites

 

AllergieSupport.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s van derden waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s van derden waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

 

Eigendomsrechten

 

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij AllergieSupport.nl. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van AllergieSupport.nl in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van AllergieSupport.nl en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AllergieSupport.nl. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op uw toegang en gebruik van deze website en de inhoud daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 


Disclaimer 30 juni 2020